Item: Reden voor beoordeling

Uit interRAI-PEDIA, E-Learning voor RAIview
Ga naar: navigatie, zoeken

TriangleArrow-Left.pngItem: Contacten Item: Reden voor beoordeling Item: BeoordelingsreferentiedatumTriangleArrow-Right.png

Terug naar sectie Persoonlijke gegevens
Terug naar overzichtspagina Secties en Vragen


Bedoeling

Het vastleggen van de belangrijkste reden voor de beoordeling. Dit item wordt ook wel het “recordtype” genoemd omdat het de gegevenselementen definieert die vereist zijn bij elektronische versies van de beoordeling.
Opeenvolgende beoordelingen = “geschiedenis”; bijv., een herbeoordeling kan niet zonder een eerste invulling.


Definities

 1. Beoordeling bij eerste opname (of bij eerste invulling)
  Een volledige beoordeling met de interRAI HC en de CAP’s. Dit moet op dag 4 van de opname in de zorgorganisatie van een cliënt zijn afgerond. Deze code wordt ook gebruikt als een cliënt wordt “heropgenomen” na een ontslag waarbij geen heropname in de zorgorganisatie was voorzien en de heropname door de organisatie weer als een eerste opname wordt gezien. [Let op: Vul een heropname in de zorgorganisatie liever als “Terugkeer beoordeling” in ook al zit er een aanzienlijke tijd tussen de voorafgaande zorgverlening en de nieuwe (bijv., meer dan een jaar).] Wanneer een organisatie met RAI begint en van alle cliënten voor de eerste maal beoordelingen worden ingevuld, gebruik ook dan deze code.

 2. Routine herbeoordeling
  Een volledige beoordeling die tenminste eens per drie maanden en niet later dan 3 maanden na de tot dan laatste beoordeling moet worden uitgevoerd. Deze beoordeling zorgt ervoor dat het zorgplan correct en up-to-date is. Als een wezenlijke verandering wordt opgemerkt voordat de 3 maanden zijn verlopen, codeer dan “4” (Beoordeling vanwege een wezenlijke toestandsverandering). CODEER DAN NIET als herbeoordeling.

 3. Terugkeerbeoordeling
  Een beoordeling om de cliënt te volgen (tenminste Secties A (Identificatie informatie), T (Informatie na opnieuw in zorg nemen) en U (Beoordelingsinformatie) of een volledige beoordeling (ook bijv., bij een niet afgeronde – want de cliënt is uit de zorg of naar het ziekenhuis voor het afsluiten van de beoordeling – beoordeling bij eerste opname in de zorgorganisatie). Deze beoordeling zou altijd moeten worden uitgevoerd wanneer een cliënt na een ontslag (= na afsluiting) (beoordelingscodes “5” of “6”) terug, zoals gepland, in de zorgorganisatie wordt opgenomen waarbij de cliënt dezelfde cliëntidentificatie behoudt of terugkrijgt. De beoordeling kan ook worden uitgevoerd wanneer er geen ontslagbeoordeling is geweest (= geen afsluiting), maar de cliënt niettemin één of meer dagen uit de zorgorganisatie is weggeweest (bijv., voor opname in het ziekenhuis) en men dat feit en de dag van terugkeer in de zorgorganisatie wenst vast te leggen. Wanneer dit laatste het geval is heeft de beoordeling gewoonlijk tot doel dat de cliënt “gevolgd” wordt en komt de invulling neer op het slechts invullen van de Secties A, T (Informatie na opnieuw in zorg nemen = administratief gegeven) en U.

 4. Beoordeling vanwege een wezenlijke toestandsverandering
  Een herbeoordeling vanwege een “belangrijke verandering”, die op meer dan één gebied op de toestand van de cliënt invloed heeft en die de uitvoering van een multidisciplinaire analyse of herziening van het zorgplan noodzakelijk maakt om er zeker van te zijn dat goede zorg wordt gegeven. Wanneer er een wezenlijke verandering is, moet de beoordeling op kalenderdag 4 na de vaststelling dat een wezenlijke verandering is opgetreden, hebben plaatsgevonden.

 5. Ontslag – betreft de laatste 3 dagen van de dienstverlening
  Gebruik deze code om een beoordeling uit te voeren over de laatste 3 dagen van dienstverlening wanneer het besluit wordt genomen (door de zorgorganisatie zelf) om een volledige beoordeling uit te voeren, bijvoorbeeld bij definitief afzien van de zorgverlening (ontslag) waarbij geen terugkeer bij de zorgorganisatie wordt verwacht of mogelijk is.

 6. Ontslag – volgen van de cliënt (Secties A, S en U)
  Gebruik deze code wanneer geen volledige beoordeling nodig wordt geacht, bijvoorbeeld bij tijdelijke opname van de cliënt in een ziekenhuis of andere therapeutische setting waardoor de zorgverlening wordt onderbroken. Gebruik deze code ook wanneer een cliënt tijdelijk afziet van de zorgverlening (bijv., vakantieverblijf bij familie) en waarbij later terug op de organisatie beroep zal worden gedaan. Ander voorbeeld: bij overlijden.
  Deze secties A (Identificatie informatie), S (Ontslaginformatie) en U (Beoordelingsinformatie) worden ingevuld om in het databestand aan te duiden dat de cliënt geen zorgverlening meer ontvangt van de zorgorganisatie.

 7. Anders (bijv. wetenschappelijk onderzoek
  Gebruik deze code wanneer u wordt verzocht een beoordeling uit te voeren anders dan met codes 1 – 6 is aangeduid. De beoordeling kan nodig zijn om aan een extern verzoek (bijvoorbeeld onderzoek) te voldoen. Vaak wordt u dan gevraagd een volledig interRAI HC-formulier in te vullen + een aantal onderzoeksspecifieke vragen. Soms zal het niet nodig zijn een volledig formulier in te vullen, maar slechts de items van een aantal Secties van het formulier. In dat geval zult u tenminste de items van Secties A (Identificatie informatie) en U (Beoordelingsinformatie) volledig moeten invullen omdat anders de gegevens niet kunnen worden verwerkt.


Criteria voor wezenlijke toestandverandering


Een beoordeling vanwege een wezenlijke toestandsverandering is nodig als in twee of meer gebieden achteruitgang (of verbetering) wordt opgemerkt.

Voorbeelden van ACHTERUITGANG:

 • Elke achteruitgang in ADL lichamelijk functioneren waar een cliënt bij nieuw coderen de code 4, 5, 6 of 8 krijgt (Uitgebreide hulp; Maximale hulp; Totale afhankelijkheid; Activiteit kwam niet voor).
 • Dagelijkse besluitvorming verandert van 0, 1 naar 2, 3, 4 of 5.
 • Incontinentie verandert van 0, 1 naar 2, 3, 4, 5, 8, of het begin van het gebruik van een urineopvangsysteem.
 • Optreden van een ongepland gewichtsverlies (5% verandering in 30 dagen of 10% verandering in 180 dagen).
 • Begin van gebruik van bovenlichaamsfixatie of een stoel waaruit de cliënt niet kan opstaan.
 • Optreden van een gezondheidsprobleem of ziekte die onstabiel is.
 • Optreden van een doorligwond met een code van 2 of hoger, wanneer er daarvoor geen doorligwonden waren van die of een hogere code.
 • Algehele verslechtering van de gezondheidstoestand OF de cliënt ontvangt nu meer hulp (bijv., bij het zelfdoen van de ADL’s of bij besluitvorming).

Voorbeelden van VERBETERING:

 • Elke verbetering in ADL lichamelijk functioneren waar een cliënt bij nieuw coderen de code 0, 1, 2, 3 krijgt waarbij de vorige keer 4, 5, 6, 8 werd gescoord.
 • Dagelijkse besluitvorming verandert van 3, 4, 5 naar 0-2.
 • Incontinentie verandert van 2, 3, 4, 5 naar 0, 1.
 • Algehele verbetering van de gezondheidstoestand; ontvangt minder hulp.


NB. Deze lijsten zijn geen volledige opsommingen


Uitzonderingen bij eerder afbreken zorgverlening

Regels voor invullen van de beoordeling wanneer de zorgverlening afgebroken wordt voordat de beoordeling is afgerond, bijvoorbeeld doordat de cliënt op de tweede dag van de zorgverlening sterft:

 • Vul de Secties A, B, S en U volledig in. Alle andere Secties kunnen wel of niet volledig zijn ingevuld. Bewaar de gegevens die verzameld zijn en die vastgelegd zijn als onderdeel van het cliëntdossier. De laatste dag van zorgverlening (item S1) moet binnen de 3 dagen periode van eerste verwijzing naar de zorgorganisatie (opname) (item B1) tot de beoordelingsreferentiedatum (item A9) liggen. Sectie S (Ontslaginformatie), bevat daarmee de verantwoording voor de onvolledige beoordeling. De onvolledige beoordeling kan nu in een elektronisch databestand worden opgeslagen.
Let op: wanneer de cliënt ontslagen is gedurende de 3 dagen beoordelingsperiode, maar de beoordeling is niettemin volledig, vul ook dan liefst de Sectie S, Ontslaginformatie in. Los van de “Beoordeling bij eerste opname” (code 1), kan ook een “Ontslagbeoordeling” (code 5 of 6) worden ingevuld.
 • De cliënt wordt gedurende de 3 dagen beoordelingsperiode van een herbeoordeling (code 2 of 4) ontslagen. Verander de herbeoordeling onmiddellijk in een “Ontslagbeoordeling”, bij voorkeur met beoordelingscode 5, d.w.z. een volledige beoordeling over de laatste 3 dagen vóór ontslag.


Gebruik van deze vraag in uitkomsten en rapportages

De beantwoording van deze vraag wordt in de volgende rapportages en uitkomsten gebruikt:


Kwaliteitsindicatoren